The Engineers

*thengineers.co – KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Politikamız
(Aydınlatma Metni)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, MÜHENDİSLER ETKİNLİK VE İLETİŞİM YÖNETİMİ A.Ş. (Bundan böyle “THE ENGINEERS” olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel Veriler, sizi tanımlayan/belirleyen ya da sizi tanımlamak (belirlenebilir kılmak) için kullanılabilecek bilgilerdir. THE ENGINEERS ile İnternet Sitesi, Mobil Uygulama veya herhangi bir platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

THE ENGINEERS’e İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve/veya çeşitli platformlar üzerinden verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. THE ENGINEERS, verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi gerek yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

İnternet Sitesini, Mobil Uygulamayı kullandığınızda veya THE ENGINEERS ile iletişime geçtiğinizde sizden aşağıdaki bilgileri elde edebiliriz:

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

THE ENGINEERS, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:

THE ENGINEERS’ın topladığı bilgiler, THE ENGINEERS’ın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. THE ENGINEERS bu bilgileri Mobil Uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları, ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Yine, bizimle paylaştığınız hiçbir bilgi, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirtilen amaç ve kapsama açıkça aykırı şekilde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

THE ENGINEERS, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi hesabınızla ilgili işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme yapmak için kullanmaktadır. THE ENGINEERS, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir. THE ENGINEERS, düzenlediği ödüllü yarışma, test veya çekilişlere katılmanız durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma, test veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. THE ENGINEERS üyeliği gizlenemediğinden, üye olduğunuz bilgisi kamuya açık olacaktır.

II. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;

THE ENGINEERS, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:

THE ENGINEERS’ın, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.

Kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında THE ENGINEERS’ın işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

III. Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

İnternet Sitesi, THE ENGINEERS’ın Mobil Uygulamaları, sosyal medya mecraları, ortaklık sözleşmeleri ve ekinde sunulan belgeler aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

IV. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız;

THE ENGINEERS’a başvurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi uyarınca haklarınızdan yararlanmak için bilgi ve başvuru taleplerinizi yanda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu Başvuru Formu ile bizlere yönlendirebilirsiniz. Bu sayede kişisel verilerinizi

  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. işlenmiş ise bilgi talep etme,
  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvuru Formu’nu THE ENGINEERS’e iletme yöntemlerinize ilişkin detaylı bilgilendirmeyi yukarıdaki “Başvuru Formu” linkini açtıktan sonra gelen sayfada bulabilirsiniz.

V. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

THE ENGINEERS, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. THE ENGINEERS, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. THE ENGINEERS, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine, sisteme, Mobil Uygulamaya ya da platforma sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, THE ENGINEERS bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

THE ENGINEERS, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, THE ENGINEERS tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde THE ENGINEERS’ın bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ni, Mobil Uygulama’yı ve bize ait platformları her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup, izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla THE ENGINEERS tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

THE ENGINEERS’ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

THE ENGINEERS, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya THE ENGINEERS sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

THE ENGINEERS altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

VI. Değişiklikler;

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Verilerinizin THE ENGINEERS nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

the engineers ile yeni işini bul.